Navigace

Obsah

Stavební parcely

Informace pro zájemce o stavební parcely v obci

Geometrický plán

pč. 223/7; 223/10; 223/11; 223/13; 223/14; 223/15; 223/16; 223/17; 223/18         katastrální území Dolní Pohleď, dle geometrického plánu č. 110-23/2011, který vyhotovil Ing. Jaroslav Dvořák GEOS , Jungmanovo náměstí 490, 284 01 Kutná Hora. 

 

Parcely budou prodávány za 120 Kč/m2.

 

Do smluv na prodej pozemků budou zapracovány tyto věcná břemena:

  • Do 2 let po koupi zahájit stavbu
  • Do 8 let po zahájení stavby kolaudovat
  • Po kolaudaci minimálně 10 let přihlášen v obci k trvalému pobytu

 

Pokud nabyvatel pozemku nezahájí stavbu do 2 let, vrací obci parcelu dle svého návrhu na vlastní náklady, za cenu při prodeji. Pokud nesplní dané podmínky, zaplatí smluvní pokutu ve výši 400,-Kč/m2 dle usnesení zastupitelstva č. 5/16 ze dne 22. 9. 2016.

 

K parcelám je přivedena místní komunikace a elektřina. Zdroj pitné vody bude zajištěn z vlastního vrtu na vlastním pozemku.

 

Odpadní vody budou svedeny do vlastní jímky na vyvážení na vlastním pozemku.

 

V Dolní Pohledi dne 17. 7. 2017